Årsmöte 2022


Dag
:               Fredag den 20 maj
Tid:                10.00-12.00
Plats:             Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1

Det finns även möjlighet att delta via länk:
https://zoom.us/j/9224778163?pwd=dXpDZUlsamlxYm1FTkZZZmFWaGZsZz09
Kod till Zoom-länken: 922163

Det går också att ringa in till mötet: 08-505 397 28 samt ange kod 9224778163 avsluta med #.


Inledningsvis under årsmötet kommer vi ha ett inspel från Jeremija Isakovic, projektledare på NOD.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesfunktionärer

  a. mötesordförande
  b. protokollförare
  c. två justeringspersoner, tillika rösträknare

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst

 5. Fastställande av dagordning

 6. Behandlande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 2021

 7. Behandlande av revisionsberättelse 2021

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2021

 9. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Beslut om styrelsens propositioner
 12. Proposition Verksamhetsplan och budget 2022-2023
 1. Proposition Medlemsavgifter 2023
 2. Proposition om eventuella arvoden till förtroendevalda
 3. Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer

 4. Beslut om antalet styrelseledamöter 2022-2023

 5. Valärenden (samtliga val gäller för ett år)
 6. Val av ordförande
 7. Val av styrelseledamöter
 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 9. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Relaterade poster