Civos stadgar

Ursprungligen fastställda av konstituerande årsmöte 2009-04-29
Uppdaterade vid ordinarie årsmöte 2016-05-09

§1 Organisationsform och firma

Föreningen är en ideell, partipolitiskt obunden förening med namnet Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan.

§2 Säte

Civos styrelse har sitt säte i Stockholm.

§3 Civos ändamål/syfte

Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att

 • arbeta för jämställdhet, jämlikhet och icke diskriminering samt för alla människors lika värde
 • driva frågor som påverkar villkoren för Civos medlemmar
 • samla medlemsorganisationerna till gemensamt och aktivt agerande gentemotregering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse
 • utgöra remissinstans för regering och myndigheter inom de områden som medlemmarna gett Civos mandat att uttala sig
 • utse representation till organ som medlemmarna gett Civos mandat att medverka i
 • utarbeta underlag i frågor av sektorgemensamt intresse som medlemmarna anser det viktigt att driva
 • vara en tydlig opinionsbildare
 • verka för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för samhällets utveckling

Föreningen uppfyller sina uppgifter bland annat genom att

 • erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte kring frågor av sektorgemensamt intresse
 • bidra med kännedomsskapande aktiviteter för sektorn
 • föra en nära dialog med beslutsfattare i syfte att gynna Civos medlemmars intressen

§4 Medlemskap

Efter ansökan kan styrelsen bevilja medlemskap för paraplyorganisation, riksorganisation eller organisation som är ansluten till en nationell paraplyorganisation. Vidare kan församlingar, samfund och kooperativ som inte är anslutna till en nationell paraplyorganisation ansöka om medlemskap.

Ansökan om medlemskap sker skriftligt.

Medlem är skyldig att följa Civos stadgar och av styrelse och årsmöte fattade beslut och ingångna avtal.

§5 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör vid det årsskifte som inträffar minst sex månader efter att anmälan kommit styrelsen tillhanda. Medlem får uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om medlemmen trots medlemskapet har försummat att betala avgift för föregående verksamhetsår, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att återfå avgifter eller bidrag eller i övrigt erhålla någon del av Civos tillgångar eller tjänster.

§6 Avgifter

Medlem ska till Civos betala avgifter som fastställs på årsmötet.

§7 Organisation

Civos högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande och verkställande organ. Om styrelsen finner det nödvändigt kallas till medlemsmöte för beslut i enskild fråga.

§8 Årsmöte

8.1 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år efter kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte ska:

 1. förrätta val av ordförande att leda årsmötet
 2. förrätta val av protokollförare och två justerare, tillika rösträknare
 3. fastställa röstlängd
 4. besluta huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst
 5. fastställa dagordning för årsmötet
 6. behandla styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. behandla revisorernas berättelse
 8. fastställa resultat- och balansräkning
 9. besluta om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
 10. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 11. fastställa verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 12. besluta om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 13. besluta om arvoden till förtroendevalda
 14. besluta om antalet styrelseledamöter för ett år
 15. välja ordförande för en tid av ett år
 16. välja styrelseledamöter för en tid av ett år
 17. välja två revisorer och en suppleant för ett år
 18. välja valberedning för ett år bestående av ordförande och två övriga ledamöter
 19. behandla förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år
 20. behandla ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande
 21. eventuellt övriga ärenden

Ärenden under § 21 får upptas till överläggning men inte beslut.

8.2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revisorerna eller då minst tio procent av medlemmarna skriftligen med angivande av skäl och ärende begär det.

Om styrelsen underlåter att inom fjorton (14) dagar kalla till möte, får den som begärt ett extra årsmöte, kalla till detta.

8.3 Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske minst sex veckor i förväg. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor i förväg.

8.4 Årsmöteshandlingar

Senast två veckor före ordinarie årsmöte tillställs medlemmarna

 • dagordning för årsmötet
 • årsredovisning och revisionsberättelse
 • inkomna ärenden från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa
 • förslag från styrelsen

Vid ordinarie årsmöte får inte beslut fattas i andra frågor än dem som angetts i dagordning samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa.

8.5 Omröstningsregler

Vid omröstning på årsmötet har varje medlem en röst. Varje medlem företräds av ett ombud. Ett ombud kan maximalt ha en röst.

Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. I övrigt fattas beslut genom acklamation.

Ärenden på årsmöte avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändring och beslut om Civos upplösning. Sistnämnda beslut regleras i § 14. Vid lika röstetal avgör lotten.

§9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.

§10 Styrelse

När årsmötet inte är samlat, är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

10.1 Sammansättning, arbetsordning och omröstning

Styrelsen ska bestå av en på årsmötet vald ordförande samt minst sex (6) och högst tolv (12) övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra funktionärer som kan behövas inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordförande. Sammanträde ska också hållas om minst tre styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig anses beslut föreligga endast när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är ense om beslutet.

Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande.

Vid styrelsens möten förs protokoll. Dessa justeras av ordföranden och en på mötet vald justeringsperson. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut såvida denne inte till protokollet anmält avvikande mening.

10.2 Styrelsens uppgift

Det åligger styrelsen särskilt:

 • att upprätthålla kontinuerlig kontakt med medlemmarna
 • att ange riktlinjer för verksamheten
 • att tillse att organisationens stadgar efterlevs
 • att säkra organisationens finansiering
 • att förbereda årsmötet
 • att anställda personal vid behov
 • att tillse att räkenskaper förs
 • att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta Civos tillgångar
 • att senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna årsberättelse till revisorerna

10.3 Firmatecknare

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga flera personer att, minst två i förening, företräda föreningen och teckna dess firma.

§11 Revisorer

Styrelsens förvaltning och Civos räkenskaper ska granskas av två revisorer.

§12 Tvist

Tvist mellan Civos och medlem ska avgöras av skiljenämnd som utses enligt gällande lag om skiljeförfarande.

§13 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§14 Beslut om stadgeändring och om Civos upplösning

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Civos upplösning får inte upptas till behandling av årsmöte i annat fall än om detta angivits i kallelse till årsmötet. För beslut om ändring av stadgarna eller om Civos upplösning krävs antingen beslut på årsmöte där samtliga är eniga om beslutet eller beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte och där beslutet på det sista mötet biträds av minst 2/3 av de närvarande.

Om upplösning av Civos beslutas ska dess återstående tillgångar disponeras på sätt som stödjer de i §2 uppräknade uppgifterna. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras ska fattas av det sist hållna årsmötet.