Tips – Låt fler röster höras

I ett antal artiklar tipsar vi om metoder och material som stöttar i arbetet med opinionsbildning och att utveckla den egna organisationen att få en starkare och bredare röst.

Varför mångfald är viktigt i samhällsdebatten

I samhället finns det grupper vars åsikter i mindre utsträckning syns i media och i forskningen. Grupper med sämre ekonomi har sämre möjligheter att påverka samhällsdebatten och media än andra, eftersom de har sämre tillgång till inflytelserika nätverk och sämre möjligheter att bevaka samhällsdebatten. Snedfördelningen vad gäller möjligheterna att påverka media och forskning handlar också om att olika grupper är olika många i Sverige. Å ena sidan kan grupper med färre medlemmar ha relativt sett svårare att påverka samhället.

Till dessa grupper kan räknas invandrare, personer med funktionsvariation, personer med annan religiös tillhörighet än kristen eller sekulariserad kristen och HBTQ-personer. Det finns också andra maktstrukturer, som bland annat har med politisk och ekonomisk makt att göra, som ofta gör att kvinnor som grupp har mindre mindre möjlighet att påverka än män har.

Maktstrukturer och normer påverkar inte bara samhällsdebatten utan även civilsamhällets organisationer. Därför behövs ett medvetet arbete för att aktivt bidra till ökad inkludering i organisationerna och att lyfta fler röster som får möjlighet att höras.

Tips från civilsamhället för att komma vidare i arbetet med mångfald

1. Femstegsmodellen från Scouterna

”För att alla ska känna sig inkluderade behöver vi reflektera och diskutera över allt från vem som börjar till vilka som stannar kvar och påverkar. Tillsammans kan vi jobba med bemötande och sänka trösklar – så vi kan bli fler.”

Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta gemensamma lösningar och svar på utmaningar organisationen står inför. Modellen går ut på att reflektera och diskutera allt från vem som börjar till vilka som stannar kvar och påverkar.

Att reflektera över verksamheten genom femstegsmodellen hjälper oss också att se vår egen roll och vilka erfarenheter vi har i vårt team eller verksamhet. Vilka hittar till oss? Vem eller vilka sätter reglerna för vad som gäller? Kan det vara så att vissa trivs bättre och därför stannar längre? Genom att svara på det synliggörs samtidigt att det finns personer som vi inte når eller som inte trivs. Vilka är de?

Ladda ner Femstegsmodellen – Övning & checklista kostnadsfritt från Scouterna

2. ”Vägar till innanförskap” & ”Inkludera” från Idealistas

Vägar till innanförskap är en ny bok som syftar till ett nytt perspektiv i hur vi tar oss om frågan om etablering av nyanlända. Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt har mött 14 personer som utifrån engagemang, ledarskap och en vilja att skapa ett inkluderande samhälle utvecklat modeller för integration, genom att till exempel skapa arenor för människor att mötas, öppna HVB-hem, möta asylsökande på centralstationen eller att omstrukturera en kommuns arbete med integration. I boken samlas initiativtagarnas berättelser, om drivkrafter, verktyg för att lyckas och hinder på vägen.

Boken och dess inspirerande berättelser kan vara ett viktigt motmedel mot den hopplöshet som många marineras i. Författarna hoppas med boken inspirera fler att ta ledarskap och bidra till vägar till innanförskap.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen handlar om rättighetsarbete i ideella organisationer. Arbetet för inkludering är en del av en förenings organisationsutveckling och den här boken är framtagen för att hjälpa föreningslivet att vidga perspektiven så att fler känner sig inkluderade och kan ta del av verksamheten.

Inkludera fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Boken ger verktyg och inspiration till de som är i början av arbetet, samtidigt ger den fördjupad kunskap till de som vill utvecklas och bli ännu bättre på sitt jämställdhetsarbete eller med sin inkluderande kommunikation.

Köp Vägar till innanförskap från Idealistas förlag

Köp Inkludera från Idealistas förlag

3. MethodKit för jämställdhet från Maktsalongen

Organisationen Maktsalongen har tagit fram ett verktyg för att jobba med jämställdhet. Syftet var att skapa något som gör det lättare att arbeta med frågan och gå från ord till handling.

Materialet består av 51 spelkort som illustrerar olika aspekter, som leder till diskussion eller inspirerar till att ta fram en konkret handlingsplan. På så sätt får du stöd att analysera situationer utifrån olika maktperspektiv.

Köp MethodKit för jämställdhet från Maktshopen

Fler tips?

Denna artikel är bara påbörjad. Hjälp oss samla ihop ännu fler konkreta tips och metoder hur civilsamhället kan bli ännu mer pluralistiskt och låta fler röster höras.

Skicka ett mail till info@civos.se med dina tips!

Relaterade poster