Instruktion till Civos valberedning

Fastställd vid Civos årsmöte 2016-05-09

Valberedningen ska

  • Löpande under mandatperioden följa styrelsens arbete och vara uppmärksam på vilka tänkbara kandidater till nya uppdrag som finns inom organisationen. Även blick utanför medlemsorganisationerna för att undersöka om det saknas särskilda kompetenser.
  • Inför kommande val till styrelse granska ledamöternas arbete och engagemang.
  • Föreslå förändringar i styrelsen när så påkallas.

Förslaget som presenteras för årsmötet ska utgå från behovet av kompetens för den verksamhet det handlar om och representation från olika slag/typer av organisationer.

Förslaget som valberedningen presenterar ska även innefatta en allsidig sammansättning vilket innebär ett beaktande av styrelsens mångfald och spegling av samhället ur alla aspekter.

Valberedningen ska inför stämman lämna förslag om eventuellt arvode och kostnadsersättningar (exvis arvode för förlorad inkomst av tjänst/studier) till förtroendevalda.

Formalia

Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte för tiden till och med kommande ordinarie årsmöte, i enlighet med Civos stadgar.

Den av årsmötet valda beredningen består av en sammankallande. Om ledamot av valberedningen nomineras till förtroendepost skall hen omedelbart frånträda arbetet i valberedningen.

Arbetsordning

Valberedningen bör efter årsmötet anta en arbetsordning som beskriver hur den tänkt att bereda förslag till kommande styrelse. Valberedningens eventuella förhandlingar är förtroliga.