Kallelse + Handlingar till ordinarie årsmöte 2018

Publicerad, 2018-03-20 (Kallelse + dagordning)
Uppdaterad, 2018-04-18 (Program)

Kallelse till ordinarie årsmöte 2018

Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte onsdagen 23 maj 2018

Plats: Skr, Ekumeniska Centret, Gustavlundsvägen 18, 167 51 Bromma (Alvik, Stockholm)
Datum: Onsdag 23 maj 2018
Tid: Kl 15.00 – 18.00
Program (tiderna är preliminära):
15.00-15.45 Presentation av Civos utredning av MOMS- och skattefrågor inkl. dialog med utredaren Christina Nordberg Prah
15.45-16.00 Fika
16.15-18.00 Årsmöte, inklusive föredragning av den breddade överenskommelsen för civilsamhällets dialog med regeringen (§6 i dagordningen).

Anmälan: Via länken senast måndag 14 maj.
Fungerar inte länken, följ adressen: https://simplesignup.se/event/131667 

Formalia: Kallelse till ordinarie årsmöte ska enligt gällande stadgar ske minst sex veckor i förväg.

Motioner: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23 april 2018 viainfo@civos.se eller post
Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan
Box 16355,
103 26 Stockholm

Handlingar: Handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras påwww.civos.se senast två veckor före årsmötet. Siffran före dokumentnamnet anger punkt i dagordningen.
5 Kallelse och dagordning Civos årsmöte 2018-05-23
6-9 Civos Årsredovisning 2017
6-9 Civos Verksamhetsberättelse 2017
10 Proposition medlemsavgift 2018-2019
10 Proposition arvodering
10 Proposition Verksamhetsplan med budget 2018-2019
15 Valberedningens förslag
Dagordning: Se förslag nedan, samt i bilagan ovan (5 Kallelse och dagordning Civos årsmöte 2018-05-23).

Nomineringar: För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse, alternativt nominera kandidater ta kontakt med Civos valberedning viavalberedning@civos.se eller kontakta sammankallande Fredrik Hedlund, 08-406 16 68 eller 0704-061778.

Varmt välkommen! 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  a) Mötesordförande
  b) Protokollförare
  c) Justeringspersoner, tillika rösträknare (2 st)
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017
 7. Fastställande av revisorsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2017
 9. Beslut om bokslutsdisposition enligt fastställd balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om styrelsens propositioner
  a) Proposition Medlemsavgift 2019
  b) Proposition Verksamhetsplan och budget 2018-2019
  c) Proposition Instruktioner till valberedning
 12. Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter 2018-2019
 14. Beslut om eventuella arvoden till förtroendevalda
 15. Valärenden
  a) Val av ordförande för en tid av ett år
  b) Val av styrelseledamöter för en tid av ett år
  c) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
  d) Val av verksamhetsrevisor för en tid av ett år
  e) Val av valberedning, bestående av sammankallande och två ledamöter, för en tid av ett år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Ärenden under §16 får enligt stadgarna upptas till överläggning men inte beslut.

Relaterade poster