Kallelse och agenda Pargsgemensamt forum 15 november 2017

Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 15 november 2017

Du är varmt välkommen till årets femte och sista förmöte inför Partsgemensamt forum! Med kallelsen finns en agenda och ett antal bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Anmäl dig till Civos öppna förmöte, gärna senast den 10 november via länken >>

Datum: Onsdag 15 november 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, 111 22 Stockholm (Stockholm)
Tema: Civilsamhället och representativiteten.

Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 15 november: Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet

Inledning

När temat antogs beslutades följande beskrivning:

”Var går gränsen för vilka organisationer som det offentliga vill samverka med och fördela bidrag till? Organisationerna kan utbyta idéer och Regeringskansliet kan göra inspel och öka sin kunskap om civilsamhällesorganisationernas olika värdegrunder och mångfald.”

Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. Detta framgår av regeringsformen och internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Samhällets värdegrund i betydelsen demokratin och de mänskliga rättigheterna behöver därför inte slås fast; den gäller redan, och den vilar till stora delar på universella regler. Källa: Regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund.

Civilsamhället är mångfacetterat och vilar på många olika värdegrunder. Civilsamhället bidrar till att öka det demokratiska deltagandet och det folkliga inflytandet men också till att bevara en samhällelig värdegrund baserat på demokrati och alla människors lika värde. Relationen mellan regeringen och de idéburna organisationerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas förutsättningar och tillvarata bådas perspektiv och kompetens.

Dialogen på partsgemensamt forum blir därför ett tillfälle att fundera över vart gränsen går för vilka organisationer det offentliga vill samverka med. Det är ett tillfälle att lyfta civilsamhällets olika värdegrunder, jämföra hur värdegrunder historiskt har skiljt sig åt och jämföra idéer om vad som är värdegrunden. För att kunna göra det krävs det också reflektion över sin egen samverkan, om olika former av samverkan kräver olika former av värdegrund och vad den värdegrunden består av.

För civilsamhällets organisationer kan värdegrunden vara dokumenterad men även uttryckas implicit i andra styrdokument t.ex. stadgar, idépolitiska program, verksamhetsplaner, handlings-planer osv.

Frågor för samtalet

Frågorna nedan ska diskuteras utifrån de tre övergripande frågorna:
– Vad kan regeringen göra?
– Vad kan civilsamhället göra?
– Vad kan parterna göra tillsammans
?

  • Del 1: Civilsamhällets värdegrunder

  • På vilket sätt har ni dokumenterat er värdegrund?

  • På vilket sätt har er värdegrund utvecklats de senaste åren? Vad föranledde processen? Vad har ni lärt er?

 

  • Kan er värdegrund innebära ett hinder för samverkan med andra delar av det civila samhället?

Del 2: Vem får vara med?

1. Finns det villkor som riskerar att exkludera organisationer som bör få tillgång till statliga bidrag utifrån följande strukturella villkor?

  • Har ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle.
  • I sin verksamhet respekterar demokratins idéer
  • I sin verksamhet respekterar principen om jämställdhet
  • Har förbud mot diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna om det inte finns ett legitimt ändamål för särbehandling.

2. Vilka villkor bör en organisation uppfylla för att delta i dialog med regeringen?
Med dialog menas att initiativ till kontakt kan tas av både civilsamhället och det offentliga. Dialog bygger på gemensamma intressen och ett regelbundet utbyte av synpunkter.

Om dialogen i Partsgemensamt forum Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en politik för det civila samhället och forumets Arbetsordning för 2017: Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin.

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer.

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens.

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum.

Läs och ladda ner hela förberedelsematerialet här: Bilaga 1 Förberedelsematerial >>

Relaterade poster