Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 14 september

Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 14 september 2017

Du är varmt välkommen till årets tredje förmöte inför Partsgemensamt forum! Med kallelsen finns en agenda och ett antal bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Anmäl dig till Civos öppna förmöte senast den 11 september via länken >>

Datum: Torsdag 14 september 2017
Tid: 10.00-12.00
Plats: MUCF, Söderhallarna, våning 11, Medborgarplatsen 3 (Stockholm)
Tema: Civilsamhället och representativiteten.

Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 14 september: Civilsamhället och representativiteten

Inledning

Temat för dialogen i Partsgemensamt forum (PGF) den 14 september 2017 är civilsamhället och representativitet. Det är första gången PGF har detta tema.

Både i det offentliga och inom civilsamhället finns det diskussioner som berör representativitet.Vilka är det egentligen som får komma till tals från civilsamhället och hur representerar de samhällskiktet? Varför har vissa specifika organisationer större mandat i form av att agera röstbärare? Det finns många frågor om representativitet som rör civilsamhället och regeringen som enskilda aktörer men ännu fler frågor om vad som kan göras tillsammans.

Representativitet är ett brett begrepp. Inom temat för detta PGF handlar det om hur allmänheten återspeglas i civilsamhällsorganisationerna och hur det civila samhället är representerat i mötet med det offentliga.

Frågor för samtalet

Frågorna nedan ska diskuteras utifrån de tre övergripande frågorna:
– Vad kan regeringen göra?
– Vad kan civilsamhället göra?
– Vad kan parterna göra tillsammans
?

  1. Organisationens ”yttre” representativitet i fokus:
    Vissa organisationer är ofta återkommande röstbärare och det är inte bara de stora organisationerna med breda medlemsbaser, utan det kan även vara små lobbyorganisationer. Vilka faktorer är det som avgör vilka organisationer som kommer till tals och hur representativa är organisationerna? Vad kan regeringen göra och vad kan civilsamhället göra för att stödja en sådan process och vad kan göras tillsammans?
  1. Organisationens ”inre” representativitet i fokus:
    Vi har utestängande strukturer, som gör att tillgången till makt, inflytande och egenmakt fördelas olika mellan individer i samhället. Hur kan civilsamhället/samverkan bli mer inkluderande och hur motverkar vi utestängande strukturer? Vad kan regeringen göra för att stödja en sådan process och vad kan göras tillsammans?

Metod

Vi har valt att, i inkluderingens och delaktighetens tecken, använda oss av Scouternas beprövade teknik: Påverkanstorg. Utgå ifrån dig själv och din egen organisation och hur ser det ut där för att hela tiden knyta det till; vad kan regeringen göra, vad kan civilsamhället göra samt vad kan parterna göra tillsammans.

Våra två frågeställningar delas upp på två olika ”torg”. Alla deltagare kommer ha möjlighet att röra sig fritt mellan torgen för att diskutera och sätta upp post it lappar med tankar kring frågeställningarna och bygga vidare på varandras resonemang. Det kommer att finnas personer från planeringsgruppen vid varje torg för att protokollföra och moderera.

Efter fikapausen samlas vi och sammanfattar vad som sagts på Påverkanstorget. Här finns givetvis utrymme att lägga till något du glömt eller kommer på i stunden.

Om dialogen i Partsgemensamt forum Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en politik för det civila samhället och forumets Arbetsordning för 2017: Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin.

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer.

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens.

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum.

Läs och ladda ner hela förberedelsematerialet här: Bilaga 1 Förberedelsematerial >>

Relaterade poster