Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 18 september 2019

Tema 3: Socialt företagande och social innovation

Du är varmt välkommen till årets tredje dialog i Partsgemensamt forum!

Partsgemensamt forum är en del i arbetet för att uppnå målen för politiken för det civila samhället. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Detta ska ske, i dialog med det civila samhällets organisationer, genom att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, genom att stärka det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

Tid: onsdag 18 september kl. 13.00-16.45
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B
Anmälan: Meddela senast 11 september vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro, via den här länken: https://simplesignup.se/event/155278 Meddela också eventuella allergier. Via samma länk kan du också anmäla dig till det civila samhällets organisationers förmöte som anordnas av CIVOS.
Med denna kallelse finns en agenda och fem bilagor.

Agenda
13.00 Välkommen: Inledning och presentation
Tillbakablick på̊ minnesanteckningar och utvärdering från dialogmöte 2, 21 maj. Se bilagor 2 och 3.
13.15 Planeringsgruppen presenterar temat
De som har ingått i planeringsgruppen är Ann-Katrin Persson, CIVOS; Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet; Hans Andersson, X-CONS; Iva Parizkova Ryggeståhl, IKF Sverige; Josefiina Ben Azzouz, Giva Sverige; Marita Öberg-Molin, Coompanion; Peter Söderlund, X-CONS.
13.20 Presentation av regeringens strategi för sociala företag –
ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation
Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan, berättar om regeringens arbete med strategin för sociala företag.
13.35 Socialt företag i rörelse – hinder och möjligheter
Peter Söderlund från X-CONS talar om hinder och möjligheter utifrån den egna verksamheten.
13.45 Presentation av frågeställningar och metod för diskussion
Underlag för dialogen finns i bilaga 1.
13.50 Diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån frågeställningarna.
14.30 Paus och fika
14.45 Fortsättning av diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån frågeställningarna.
16.00 Uppsamling i storgrupp
Grupperna presenterar sina diskussioner
16.30 Presidiet avrundar dagen
Påminnelse om utvärdering samt utcheckningsfråga.
16.45 Mötet avslutas

Hämta dokumentet: Bilaga 1. Förberedelsematerial Partsgemensamt forum 18 september

Relaterade poster