Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 21 maj 2019

Tema för dialogen i Partgemensamt forum 21 maj : Agenda 2030

Du är varmt välkommen till årets andra dialog i Partsgemensamt forum!

Partsgemensamt forum är en del i arbetet för att uppnå målen för politiken för det civila samhället. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Detta ska ske, i dialog med det civila samhällets organisationer, genom att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, genom att stärka det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

Tid: tisdag 21 maj kl. 13.00-16.30
Plats: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90. Lokal ”Viktor Arendorff”.
Anmälan: Meddela senast 14 maj vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro, via den här länken. Meddela också eventuella allergier. Via samma länk kan du också anmäla dig till det civila samhällets organisationers förmöte som anordnas av CIVOS.

Med denna kallelse finns en agenda och tre bilagor.

Agenda

13.00 Välkommen: Inledning och presentation
Tillbakablick på minnesanteckningar och utvärdering från dialogmöte 1,
27 mars.
Se bilagor 2 och 3.

13.15 Inledande anförande – regeringens arbete med Agenda 2030
Alev Nybladh, politiskt sakkunnig hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin, berättar om regeringens arbete med Agenda 2030

13.35 NOD och lärnätverk
Lina Rengius Persson, projektledare för lärnätverk, berättar om verksamheten

13.40 Inledning från planeringsgruppen + övning
Underlag för dialogen finns i bilaga 1. De som har ingått i planeringsgruppen är Carl-Johan Friman, Regeringskansliet; Kristin Olofsson, LSU; Ludvig Sandberg, Forum; Marie Welin, Civos; Åse Classon, Hela Sverige

14.00 Service i samverkan
Claes Becklin (Hela Sverige) som är projektkoordinator för projektet ”Service i samverkan” berättar om projektet samt dess kopplingar till de globala målen.

14:15 Frågeställning 1: Förstår vi våra roller i arbetet med de globala hållbarhetsmålen?
Se följdfrågor i bilaga 1 på sida 4.

14:20 Diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån frågeställning.

14.45 Paus och fika

15.05 Frågeställning 2: Vet vi vad vi kan göra i det kommande arbetet med att uppfylla de globala hållbarhetsmålen?
Se följdfrågor i bilaga 1 på sida 4.

15.10 Diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån frågeställning.

15.35 Uppsamling i storgrupp

16.15 Avrundning
Påminnelse om utvärdering samt utcheckningsfråga.

16.30 Mötet avslutas

Bilagor:

Förmöte för det civila samhällets organisationer

För att parterna ska kunna förbereda sig och samråda inför mötets dialog kommer respektive part att ha förmöten. Civilsamhällets organisationer bjuds in till förmöte av organisationen Civos.

Förmötet hålls tisdag 21 maj kl. 10.00–12.00 på Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, lokal ”Viktor Arendorff”. Anmälan till detta möte sker i samma formulär som anmälan till Partsgemensamt forum, det vill säga denna länk.

Om dialogen i Partsgemensamt forum

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en politik för det civila samhället och forumets arbetsordning för 2019:

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin.
Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer.
Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens.
Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum.

Relaterade poster