Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 24 januari 2018

Du är varmt välkommen till årets första förmöte inför Partsgemensamt forum! Med kallelsen finns en agenda och ett antal bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Anmäl dig till Civos öppna förmöte via länken >>

Datum: Onsdag 24 januari 2018
Tid: 10.00-12.00
Plats: Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5 T-bana S:t Eriksplan. Stockholm.

Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 24 januari: konstituerande möte

Agenda

På årets första möte konstituerar forumet sig och beslutar om arbetsformer och innehåll för det kommande året. Det handlar om att Regeringskansliet utser ordförande och civilsamhällets organisationer väljer vice ordförande och att parterna gemensamt antar arbetsordning, beslutar vilka tematiska frågor som ska diskuteras under året, formar planeringsgrupper och bestämmer datum för resten av årets möten.

Inledning
Vi inleder mötet med en presentationsrunda av alla deltagarna i forumet och med en kort beskrivning av Partsgemensamt forum.

Val av ordförande och vice ordförande
De båda parterna nominerar och utser sina respektive företrädare i presidiet, en ordförande och en vice ordförande. Ordförandeskapet i Partsgemensamt forum är roterande. År 2018 är det Regeringskansliet som utser ordförande och det civila samhällets organisationer som väljer vice ordförande. I arbetsordningen finns mer information om presidiets roll.
På mötet ska civilsamhällets part välja vice ordförande för 2018. Valet föregås av att det civila samhällets organisationer nominerar kandidater till posten. Nomineringar kan lämnas inför mötet via mejladressen partsgemensamtforum@mucf.se. Nomineringar kan också lämnas under själva mötet.

Arbetsordning
Sittande presidiums förslag till arbetsordning för 2018 finns som bilaga 1. Förslaget innehåller ett fåtal ändringar. Samtliga föreslagna ändringar är markerade i dokumentet. Utöver de förslagna ändringarna är presidiets bedömning att arbetsordningen har fungerat bra under 2017.

Planering för 2018
Agendan för Partsgemensamt forum sätts av forumet. På mötet ska parterna välja fyra teman för årets dialogmöten. I bilaga 2 finns ett medskick från presidiet där förslag om frågor som är angelägna att fortsätta diskutera har sammanställts. Förslaget bygger på de teman som har identifierats dels genom Partsgemensamt forum 2017, dels genom de nya organisationernas nomineringar. Presidiet har med stöd i den årliga utvärderingen av forumet strävat efter att föreslå teman som kan avgränsas, vara intressanta för många och som är aktuella för parterna. Det finns även utrymme att föreslå fler teman på mötet.
Under mötet kommer vi prioritera bland teman för årets dialog. Vi kommer också att formera de fyra planeringsgrupper som får i uppdrag att förbereda dialogen inför varje möte. Ta gärna del av tidigare skrifterna från 2012-2016, som beskriver dåvarande dialog i forumet, för att se hur olika frågor behandlats tidigare. Datum för forumets möten 2018 bestäms också på mötet. Presidiets förslag till datum skickas ut inom de närmaste dagarna.

Val av fyra ledamöter i Urvalskommittén
Urvalskommitténs uppgift är att bereda ett förslag om vilka organisationer som ska ingå i forumet 2019. Kommittén består av två tjänstepersoner från MUCF och fyra ledamöter från det civila samhällets organisationer.
På mötet ska civilsamhällets part utse fyra ledamöter i kommittén för 2018. Förra året ingick följande personer i kommittén: Karin Brand, Svenskt Friluftsliv; Mona Abou-Jeib, Give it forward; Hans Paulson, Civos och Maria Dexborg, Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.
Läs och ladda ner hela förberedelsematerialet här:

Bilaga 1 Förslag Arbetsordning 2018
Bilaga 2 Teman 2018
Bilaga 3 Organisationer i PGF 2018 >>

Relaterade poster