Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 27 mars 2019

Tema för dialogen i Partgemensamt forum 27 mars: Hur kan civilsamhällets utrymme värnas?

Du är varmt välkommen till årets första dialogmöte i Partsgemensamt forum!

Tid: onsdag 27 mars kl. 13.00-17.00
Plats: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90. Lokal ”Viktor Arendorff”.

Anmälan: Meddela senast 22 mars vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro. Meddela också eventuella allergier. Via länken kan du också anmäla dig till den idéburna partens förmöte.

Med denna kallelse finns en agenda och tre bilagor.

Partsgemensamt forum är en del i arbetet för att uppnå målen för politiken för det civila samhället. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Detta ska ske, i dialog med det civila samhällets organisationer, genom att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, genom att stärka det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

Agenda:

13.00 – Välkommen: Inledning och presentation
Tillbakablick på minnesanteckningar och utvärdering från det konstituerande mötet 5 februari 2019.
Se bilagor 1 och 2.

13.15- Helene Öberg, statssekreterare vid Kulturdepartementet.
Om regeringens tankar kring civilsamhällespolitiken.

13.35- Inledning till dialog: Hur kan civilsamhällets utrymme värnas?
Underlag för dialogen finns i bilaga 1. De som har ingått i planeringsgruppen är Alexandra Hjortswang, Civos; Bojan Brstina, Civos; Daniel Wohlgemuth, Kulturdepartementet; Jenny Bohman, Kulturdepartementet; Malin Nilsson, IKFF.

13.40 Omvärldspresentation av Civil Rights Defenders
Problematiken utifrån ett internationellt perspektiv.

13:55 Frågeställning 1: Om omvärlden och Sverige
Skulle en utveckling liknande den vi ser i t.ex. Polen, Ungern eller Ryssland även kunna inträffa i Sverige? Varför/varför inte? Vad skulle kunna vara tecken på en sådan utveckling?

14:00 Diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån presentationen från CRD samt frågeställning.

14.20 Paus och fika

14.40 Diskussion i storgrupp
Grupperna delar med sig av sina resonemang i storgrupp.

15.00 Frågeställning 2: Om civila samhället i ett hårdnande samhällsklimat
Hur påverkar risken för negativ uppmärksamhet i form av t.ex. misstänkliggöranden, hot eller hat er organisation när ni väljer vilka frågor ni ska driva och hur ni ska driva dem? Finns en risk för självcensur? Om ni påverkas, är det främst på grund av extern eller intern uppmärksamhet? Vad kan det civila samhället och det offentliga göra för att bidra till att organisationer i det civila samhället vågar och orkar driva frågor utan att anpassa sig eller utöva självcensur.

15.10 Diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån presentation samt frågeställning.

15.30 Diskussion i storgrupp
Grupperna delar med sig av sina resonemang i storgrupp.

15.50 Paus

16.00 Presentation från RFSL
Frank Berglund, förbundsordförande RFSL, pratar om deras syn på ett krympande demokratiskt samhälle och hur detta påverkar organisationen.

16.10 Frågeställning 3: Det samlade civilsamhället
Hur bör övriga civilsamhället agera när utrymmet för vissa grupper i det demokratiska civilsamhället minskar? Hur ska det offentliga agera när utrymmet för vissa grupper i det demokratiska civilsamhället minskar p.g.a. det rådande samhällsklimatet?

16.15 Diskussion i smågrupper
Samtal i mindre grupper utifrån presentation samt frågeställning

16.30 Diskussion i storgrupp
Grupperna delar med sig av sina resonemang i storgrupp.

16.50 Avrundning
Mötet avslutas och vi påminner om utvärdering.

17.00 Mötet avslutas

Förmöte för det civila samhällets organisationer

För att parterna ska kunna förbereda sig och samråda inför mötets dialog kommer respektive part att ha förmöten. Civilsamhällets organisationer bjuds in till förmöte av organisationen Civos.

Förmötet hålls onsdag 27 februari kl. 10.00–12.00 på Klara Strand, Klarastrandsviadukten 90, lokal ”Viktor Arendorff”. Anmälan till detta möte sker i denna länk.

Om dialogen i Partsgemensamt forum

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) om en politik för det civila samhället och forumets arbetsordning för 2019:

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin.

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer.

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens.

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum.

Relaterade poster