Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 31 maj 2018

Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 31 maj: Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet med fokus på att lyfta skolorna och elevernas resultat

Du är varmt välkommen till årets andra dialogmöte med Partsgemensamt forum!

Tid: Torsdag 31 maj kl. 13:00-17:00
Plats: Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5 T-bana S:t Eriksplan.
Anmälan: Meddela senast torsdag 24 maj vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro, till Nadine på nadine.ghawi@mucf.se. Meddela också eventuella allergier.

Med denna kallelse finns en agenda och fyra bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Agenda kl. 13:00 – 17:00
13:00 Mötet öppnas Välkommen: inledning, presentationsrunda Tillbakablick på minnesanteckningar och utvärdering
13:30 Om den breddade överenskommelsen mellan regeringen och civilsamhället
13:50 Om regeringens skrivelse ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället”
14:00 Om Forumkonferensen 28 november och nominering till Partsgemensamt forum 2019
14:05 Planeringsgruppen inleder dialogtema 2 ”Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet, med fokus på att lyfta skolorna och elevernas resultat ”
14:15 Inger Ashing, Delegationen mot segregation, reflekterar kring temat utifrån myndighetens uppdrag
14:30 Dialog i smågrupper med inledning av person med praktisk erfarenhet från området
15:40 Fika
16:00 Uppsamling av dialogen i helgrupp
16:25 Reflektion från Inger Ashing, Delegationen mot segregation
16:30 Avslut och utcheckningsfråga
17:00 Mötet avslutas

Innehåll

Incheckning och presentation
Vi presenteras oss och checkar in. Under incheckningen delar vi med oss av relevanta händelser i vår organisation. Därefter blickar vi tillbaka på minnesanteckningar och utvärderingen från förra dialogmötet den 28 mars samt reflekterar kring dessa. Se bilagor 1 och 2.

Dialog på tema Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet
Tema för mötets dialog är Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet. Underlag för dialogen som planeringsgruppen har förberett återfinns i bilaga 3. De som har ingått i planeringsgruppen är Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin; Amadeu Batel, Civos;Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sverige; Julia Grosse, Kulturdepartementet; Juma Lomani, Ensamkommandes Förbund; Leena Haraké, KSAN och Ludvig Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Dialogen kommer att fokusera tre teman, där ett tema diskuteras per grupp. Varje tema kommer att inledas av en person med egna praktiska erfarenheter från området.

Om den breddade överenskommelsen mellan regeringen och civilsamhället
Carl-Johan Friman från Kulturdepartementet och Hannah Kroksson från LSU berättar om den nya överenskommelsen mellan regeringen och det civila samhällets organisationer som möjliggör dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden samt nya former för samverkan. Kopplat till överenskommelsen finns ett kansli. Karin Bergelv, verksamhetsledare och Lina Rengius Persson, sakkunnig samordnare på kansliet, närvarar på mötet.

Om regeringens skrivelse ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället”
Julia Grosse från Kulturdepartementet berättar om regeringens skrivelse om politiken för det civila samhället, ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” (Skr. 2017/18:246). Den är en uppföljning av regeringens arbete under mandatperioden och av utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle.

Om Forumkonferensen 2018 och nominering till Partsgemensamt forum 2019
Vartannat år har MUCF arrangerat en konferens som är en breddning av dialogen i Partsgemensamt forum. I år ska MUCF upprätta en dialog i linje med ambitionen i Forumkonferensen. Konferensen arrangeras i samverkan med Civos och hålls den 28 november. Organisationer i Partsgemensamt forum är varmt välkomna att delta.
Organisationer nominerar sig årligen till Partsgemensamt forum. En arbetsgrupp, beståendes av organisationer i forumet och MUCF, gör nominerings- och urvalsarbetet. På mötet informerar gruppen om nomineringsförfarandet för deltagande i forumet 2019.

Besök av Delegationen mot segregation
På mötet närvarar också Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Myndigheten, som inrättades 1 januari 2018, har till uppgift att verka för att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Delegationen mot segregationen deltar med anledning av temat för dialogen, Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet. Inger Ashing kommer inledningsvis att ge sina reflektioner kring temat för dagens dialog utifrån myndighetens uppdrag.
Under dialogen, som sker mellan regeringen och det civila samhällets organisationer, deltar Inger som observatör. Efter att dialogen är avslutad delar hon sina reflektioner kring dialogen i stort.

Utcheckning
Mötet avslutas med en runda där vi besvarar en utcheckningsfråga.

Förmöte för det civila samhällets organisationer

För att parterna ska kunna förbereda sig och samråda inför mötets dialog kommer respektive part att ha förmöten. Civilsamhällets organisationer bjuds in till förmöte av organisationen Civos.
Förmötet hålls torsdag 31 mars kl. 10:00–12:00 på Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5.

Anmäl dig till förmötet här!

Bilaga 1 Minnesanteckningar 28 mars

Bilaga 2 Utvärdering 28 mars

Bilaga 3 Förberedelseunderlag 31 maj

Kallelse och agenda 31 maj

 

Relaterade poster