Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 5 februari 2019

Tid: Onsdag 5 februari kl. 13.00-16.30
Plats: Kapitel 8 Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
Lokal: Dagerman.

Du är varmt välkommen till årets första möte med Partsgemensamt forum!
Med kallelsen finns en dagordning och 5 bilagor. Här följer lite information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

OBS: Förmöte för PFG kommer inte att arrangeras denna gång men kommer tillbaka inför nästa PGF.

Dagordning
På årets första möte konstituerar forumet sig och beslutar om arbetsformer och innehåll för det kommande året. Det handlar om att civilsamhällets organisationer utser en ordförande och Regeringskansliet en vice ordförande, samt att parterna gemensamt antar arbetsordningen för 2019, beslutar vilka tematiska frågor som ska diskuteras under året, formar planeringsgrupper och bestämmer datum för resten av årets möten.

Inledning
Vi inleder mötet med en presentationsrunda av alla deltagarna i forumet och med en kort beskrivning av Partsgemensamt forum.

Val av ordförande och vice ordförande
De båda parterna nominerar och utser sina respektive företrädare i presidiet, en ordförande och en vice ordförande. Ordförandeskapet i Partsgemensamt forum är roterande. År 2019 är det det civila samhällets organisationer som utser ordförande och Regeringskansliet har utsett vice ordförande. I arbetsordningen finns mer information om presidiets roll.

Arbetsordning
Sittande presidiums förslag till arbetsordning för 2019 finns som bilaga 1 och 2.

Planering för 2019
Agendan för Partsgemensamt forum sätts av forumet. På mötet ska parterna välja teman för årets dialogmöten. I bilaga 3 finns ett medskick från presidiet där förslag om frågor som är angelägna att fortsätta diskutera har sammanställts. Förslagen bygger på de teman som har identifierats genom tidigare diskussioner i Partsgemensamt forum, genom förslag från Regeringskansliet och organisationerna i forumet, samt genom de nya organisationernas nomineringar.

Under mötet kommer vi prioritera bland och välja teman för årets dialog. Vi kommer också att formera de planeringsgrupper som får i uppdrag att förbereda dialogen inför varje möte. Ta gärna del av tidigare skrifterna från 2012–2017, som beskriver tidigare dialoger i forumet. Datum för forumets möten 2019 bestäms också̊ på̊ mötet. Presidiets förslag till datum finns i bilaga4.   

Val av fyra ledamöter i Urvalskommittén
Urvalskommitténs uppgift är att bereda ett förslag om vilka organisationer som ska ingå i forumet 2019. Kommittén består av fyra ledamöter från det civila samhällets organisationer.

Anmälan
Anmälan sker via den här länken. Vid frågor kontakta lina.rengius.persson@nodsverige.se.

Bilagor:

 
Agenda kl. 13.00 – 16.30

(Ca-tider)
13.00 Välkommen: inledning, presentation
13.30 Information om Partsgemensamt forum och NOD
13.45 Information om nomineringar till presidiet och urvalskommittén
14.00 Beslut om arbetsordning 2019
14.30 Fika
14.45 Planering för 2019

Datum för möten 2019
Val av teman
Formering av om planeringsgrupper
Formering av arbetsgrupp för fortsatt arbete med arbetsordningen för 2020

15.45 Parternas val av ordförande och vice ordförande
16.00 Val av ledamöter till urvalskommittén
16.10 Avslut och utcheckningsfråga
16.30 Mötet avslutas

 

Relaterade poster