Kallelse + Handlingar till ordinarie årsmöte 2017

Publicerad, 2017-03-13 (Kallelse + dagordning)
Uppdaterad, 2017-04-17 (Handlingar)
Uppdaterad, 2017-05-08 (Valberedningens förslag)

Kallelse till ordinarie årsmöte 2017

Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte måndagen 15 maj 2017

Plats: Sensus möte (vån 9), Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Datum: Måndag 15 maj 2017
Tid: Kl 15.30 – 18.30

Anmälan: Via länken senast måndag 8 maj.
Fungerar inte länken, följ adressen: https://simplesignup.se/event/92692

Formalia: Kallelse till ordinarie årsmöte ska enligt gällande stadgar ske minst sex veckor i förväg.

Motioner: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 april 2017 via info@civos.se eller post
Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan
Box 16355,
103 26 Stockholm

Handlingar: Handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras på www.civos.se senast två veckor före årsmötet. Siffran före dokumentnamnet anger punkt i dagordningen.
Uppdaterat 2017-04-17:
5 Kallelse och dagordning Civos årsmöte 2017-05-15
6-9 Civos Årsredovisning 2016
6-9 Civos Verksamhetsberättelse 2016
6-9 Bilaga 1 Civos Verksamhetsberättelse 2016 (Aktivitetsuppföljning 2015-2017)
10 Proposition Instruktioner till valberedning
10 Proposition medlemsavgift 2017-2018
10 Propisition Verksamhetsplan och budget 2017-2018
15 Valberedningens förslag

Dagordning: Se förslag nedan, samt i bilagan ovan (5 Kallelse och dagordning Civos årsmöte 2017-05-15).

Nomineringar: För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse, alternativt nominera kandidater ta kontakt med Civos valberedning via valberedning@civos.se eller kontakta sammankallande Fredrik Hedlund, 08-406 16 68 eller 0704-061778.

Varmt välkommen! 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  a) Mötesordförande
  b) Protokollförare
  c) Justeringspersoner, tillika rösträknare (2 st)
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 2016
 7. Fastställande av revisorsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2016
 9. Beslut om bokslutsdisposition enligt fastställd balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om styrelsens propositioner
  a) Proposition Medlemsavgift 2017-2018
  b) Proposition Verksamhetsplan och budget 2017-2018
  c) Proposition Instruktioner till valberedning
 12. Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter 2017-2018
 14. Beslut om eventuella arvoden till förtroendevalda
 15. Valärenden
  a) Val av ordförande för en tid av ett år
  b) Val av styrelseledamöter för en tid av ett år
  c) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
  d) Val av verksamhetsrevisor för en tid av ett år
  e) Val av valberedning, bestående av sammankallande och två ledamöter, för en tid av ett år
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Ärenden under §16 får enligt stadgarna upptas till överläggning men inte beslut.

Relaterade poster