Kallelse + Handlingar till ordinarie årsmöte 2019

Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte

Plats: Sios, Bellmansgatan 15, Stockholm

Tid: Tisdag 28 maj 2019 kl 13-16

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig!

Motioner: Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 10 maj. Skickas till info@civos.se eller kontakta ordförande Ann-Katrin Persson, ann-katrin.persson@sensus.se.

Handlingar till årsmötet: Handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras på www.civos.se senast två veckor före årsmötet. Handlingarna finns tillagda nedanför som bilagor.

Föredragningslista: Se bifogat förslag.

Nomineringar: För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse alternativt nominera kandidater kontakta valberedningens ordförande Fredrik Hedlund, tel 0704 061778 eller fredrik.hedlund@sensus.se

Varmt välkommen!

Förslag till dagordning:

1  Mötets öppnande

2  Val av mötesfunktionärer

                      a. mötesordförande

                      b. protokollförare

                      c. två justeringspersoner, tillika rösträknare

3  Fastställande av röstlängd

4  Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5  Fastställande av dagordning

6  Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018

7  Fastställande av revisorsberättelse

8  Fastställande av resultat- och balansräkning 2018

9  Beslut om bokslutsdisposition enligt fastställd balansräkning

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Beslut om styrelsens propositioner

                      a. Proposition Medlemsavgift 2020

                      b. Proposition Verksamhetsplan och budget 2019-2020.

12 Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer

13 Beslut om antalet styrelseledamöter 2019-2020

14 Beslut om eventuella arvoden till förtroendevalda

15 Valärenden (samtliga val gäller för ett år)

                      a. Val av ordförande

                      b. Val av styrelseledamöter

                      c. Val av revisor och revisorssuppleant

                      d. Val av verksamhetsrevisor

                      e. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande

16 Övriga frågor

                      a. Förnyade strukturer i civilsamhället

17 Mötets avslutande

Ärenden under punkt 16 får enligt stadgarna upptas till överläggning men inte till beslut.


Relaterade poster