Minnesanteckningar Förmöte inför PGF – 12 maj 2020

Tid                   tisdag 12 maj 2020 kl. 10:00-12:00

Plats                Videomöte

Närvarande  PGF-organisationer
Riksförbundet HjärtLung – Christine Cars-Ingels
Stiftelsen Läxhjälpen – Henrik Szabo
Coompanion Sverige – Marita Öberg Molin
Forum Syd – Ida Ragnarsson
Sveriges Kristna Råd – Mikael Stjernberg
Sverok – Alexandra Hjortswang
Malmö mot diskriminering – Tina Håkan Jönsson
NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne – Mattias Larsson
Ideell kulturallians – Gunnar Ardelius
Föreningen Jag är här – Mina Dennert
Sveriges buddhistiska gemenskap – Trudy Fredriksson
X-Cons Riksförbund – Peter Söderlund
Studieförbunden i samverkan – David Samuelsson
Civos – Charly Wassberg Boros, Lars Ohly, Kjell-Åke Waldner  
  1. Mötets öppnande

Civos ledamot Charly Wassberg Borbos öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi inledde med en kort presentationsrunda.

  • Agenda

Förslag till agenda var utskickad innan mötet.

  • Föreslag ny arbetsordning för PGF
  • Förmöten PGF 2020
  • Temaområden
  • Arbetsordning PGF

Alexandra Hjortswang introducerade det utkast till ny arbetsordning som planeringsgruppen arbetat fram. I planeringsgruppen har bland andra Carl-Johan Friman (Kulturdepartementet) och Alexandra Hjortswang (Sverok) ingått, tillsammans med administrativt stöd av Mattis Ekestaf (NOD). Utgångspunkten har varit att förtydliga arbetsordningen och vad som ska diskuteras samt att det finns en direkt koppling till propositionen. Mötet diskuterade utkastet och kom med förslag på mindre justeringar. Alexandra tar med sig förslagen till PGF-mötet.

  • Teman

Det finns sedan tidigare förslag på att genomföra två möten under hösten med nedanstående teman.

  • Att tydliggöra civilsamhällets betydelse, 16 september
  • Inkludering och sänkta trösklar för engagemang, 18 november

Mötet diskuterade den situation som uppstått på grund av Corona och såg att många av de utmaningar som lyfts fram kan rymmas i ovanstående teman men att det tema som föreslås utgå (Demokrati och nya former för engagemang) har fått ökad relevans sedan vi sågs senast. Det finns därför anledning att diskutera vilka två av dessa tre teman som bör tas upp i höst.

5    Förmöten inför PGF

De närvarande deltagarna var positiva till att Civos fortsätter samordna förmöten. Medskicket var att genomföra nästa förmöte ungefär en vecka innan PGF samt att mötet sker digitalt.

6    Avslut

Charly Wassberg Borbos tackade för allas engagemang och avslutade mötet.

Vid pennan,

_____________________                      

Kjell-Åke Waldner