Minnesanteckningar från förmöte inför Partgemensamt forum 7 november 2018

Minnesanteckningar från förmöte inför Partsgemensamt forum 7 november 2018

Deltagande organisationer

Björn Cedersjö: Civos (Sveriges kristna råd)

Jan-Olof Forsén: Funktionsrätt Sverige

Kerstin Kjellander: (Civos)Verdandi

Staffan Nilsson: Hela Sverige ska leva

Marie Welin: Civos

Agneta Rolfhamre: Sveriges föreningar

Inledning till temat

Syftet är att bjuda in de organisationer som ingår i PGF och andra som vill vara med i processen att förbereda eftermiddagens PGF. Temat för dagens möte är civilsamhällets särart och konkurrensrätt, med fokus på särart.

Introduktion till dagens möte återfinns i förberedelsematerialet från den partsgemensamt sammansatta arbetsgruppen.

Frågeställningen kretsar kring det som ska mynna ut i konkreta medskick kring:

page1image3845664page1image3851712

 

Diskussionen fördes utifrån eftermiddagens agenda:

Presentation utredning: En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden, paketreselagen och Upphandlingsmyndigheten.

Sammanfattningsvis finns det otydlighet i nuläget både från civilsamhället och från offentlig sektor. Exempel:

  • I samband med upphandlingar. Organisationerna har inte jurister, administration och muskler som krävs för att vara med i upphandlingar och EU-bidrag. => förslag på resursperson på lokalt råd som kan hjälpa till diskuterades.
  • Är det om att vetskapen om att idéburna aktörer inte tjänar pengar som behöver säkerställas?
  • Vikten av att organisationen är demokratisk behöver förtydligas
  • Myndigheterna bestämmer vad pengarna går till. Organisationerna anpassar sig till det (och riskerar att tappa sitt uppdrag). Kanske är det statsmakten som ska påverkas att göra det som vi tycker behövs.
  • Viktigt att organisation vet varför vi gör projektet, vill vi det? Viktigt att det inte är för medarbetaren utan för att den ideella föreningen ska hålla långsiktigt.
  • Medlemmar kan numera efterfråga ”vad får jag betalt” fokus på medlemsnytta
  • Viktigt att lyfta idéburna organisationer särart, att vi är värdedrivna och intevinstdrivande, vilket gör att vi kan göra mycket mer/bättre, t ex mha volontärer som har erfarenhet av frågan, man lär sig demokrati…
  • Vi vill ha ett konstruktivt samspel mellan idéburen verksamhet och staten, där det finns utrymme för de idéburna organisationernas särart att värderas högre. Incitamentet att positivt särbehandla idéburna organisationer
  • Viktigt att det inte förväntas att idéburna organisationer förväntas göra uppdraget för ett lägre arvode än näringslivet.
Stockholm 2018-11-07
Marie Welin

Relaterade poster