Minnesanteckningar från PGF den 31 maj 2018

Ladda ner och läs: Minnesanteckningar PGF 31 maj

Minnesanteckningar från PGF den 31 maj 2018

Dnr 0005/18 (MUCF)
Tema: Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet

Närvarande:

Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin
Agneta Rolfhamre, Sveriges Föreningar
Amadeu Batel, Civos
Anna Edlund, Civos
Björn Cedersjö, Civos
Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet
Charly Wassberg Borbos, Civos
Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sverige
Julia Grosse, Kulturdepartementet
Juma Lomani, Ensamkommandes förbund
Katarina Höög, Kulturdepartementet
Kristin Olofsson, LSU
Leena Haraké, KSAN
Mathilda Wåhlander, FRII
Lisa Gastaldi, Kulturdepartementet (praktikant)
Ludvig Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning Marie Welin, Civos
Pia-Lena Moller, Give it forward
Rebecka Wigsén, Mattecentrum

Anna-Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting; Inger Ashing, Delegationen mot segregation; Hannah Kroksson, LSU samt och Lina Rengius Persson och Ekim Caglar från Överenskommelsen, deltog också på mötet.

Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) deltog Alba Stjärnkvist, Omar Nur och Petter Holmgren.

Möte i Partsgemensamt forum den 31 maj

1. Välkommen, inledning och prestation

Katarina Höög, ordförande för Partsgemensamt forum 2018, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Presidiet för forumet presenterade sig.

Därefter introducerade Katarina temat för dagens dialog – civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet.

Därefter inleddes en presentationsrunda.

Tillbakablick på föregående möte i Partsgemensamt forum 28 mars 2018

Deltagarna blickade tillbaka på minnesanteckningarna från förra mötet i Partsgemensamt forum. Ordet lämnades fritt, varpå inga synpunkter lyftes. Forumet godkände därpå minnesanteckningarna och lade dem till handlingarna.Därefter gavs utrymme att reflektera kring utvärderingen från föregående möte. En diskussion fördes utifrån svaren på frågorna i utvärderingen om PGF har haft påverkan på deltagaren eller dess organisation. Diskussionen handlade om hur det kommer sig att inte så många känner igen sig i påståendet och vad som kan göras för att förbättra svarsresultatet. Ett förslag som lyftes var att göra mötena mer konkreta. Därefter lades utvärderingen till handlingarna.

Om den breddade överenskommelsen mellan regeringen och civilsamhället

Carl-Johan Friman, enheten för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet, och Hannah Kroksson, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, berättade tillsammans om den breddade överenskommelsen mellan regeringen och det civila samhället.Hannah är ordförande för styrgruppen för den nya Överenskommelsen som tecknades i februari. Föregångaren var Överenskommelsen inom det sociala området. Carl-Johan och Hannah berättade om bakgrunden till Överenskommelsen. Hannah berättade därefter att den idéburna parten, inom ramen för arbetet med Överenskommelsen, under 2013 såg ett utvecklingsbehov som sammanfattades i 6 punkter och som fortfarande kvarstår:

 1. Det civila samhällets verksamheter är inte avgränsade av utgiftsområdet i statsbudgeten, och därför ska överenskommelsen på det sociala området inte vara det.
 2. Överenskommelsen ska byta ut orden ”utförare” och ”leverantör” till ord som omfattar den bredd av verksamheter som finns i organisationerna, inklusive det frivilliga arbetet.
 3. Överenskommelsearbetet ska även ske med politiken, inte bara tjänstemän.
 4. Överenskommelsen ska i större utsträckning än nu vara ett verktyg för att hantera konkreta sakfrågor av gemensam karaktär.
 5. Dialog om politiskt beslutsfattande ska starta tidigare än nu, och gärna följa internationellt godkände utgångspunkter.
 6. Alla myndigheter ska årligen skriftligt rapportera hur man följer överenskommelsen, och denna uppföljning ska tillställas den gemensamma arbetsgruppen för Överenskommelsen.

Hannah berättade vidare att 2017 ställdes frågan om huruvida Överenskommelsen skulle kunna breddas till att omfatta mer än ett utgiftsområde. Det ledde fram till den nya Överenskommelsen. Hannah förklarade att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick i den tidigare Överenskommelsen, men har nu lämnat den nationella Överenskommelsen och gått vidare med en egen arena för lokal och regional nivå. Den nya Överenskommelsen är en stödstruktur för samråd och dialog på nationell nivå. Hannah menade att Partsgemensamt forum och Överenskommelsen inte konkurrerar ut varandra, utan istället kompletterar varandra.Hannah berättade att Överenskommelsen ämnar bli en resurs i dialoger, utveckla läronätverk och vara stöd i sakråd.Carl-Johan berättade om Partsgemensamt forum och Överenskommelsens olika syften:

Partsgemensamt forum

 • Fokus på dialog, inte fatta beslut
 • Generella frågor om villkor för det civila samhället
 • Urval av det civila samhällets organisationer nationellt och lokalt
 • Beslutad i prop. 2009/10.55 En politik för det civila samhället

Överenskommelsen

 • Överbrygga hinder och komma fram till gemensamma lösningar
 • Sakfrågor
 • Paraplyer på nationell nivå
 • Kansli och verksamhetsbudget
 • Kansliet är en resurs i dialogen

Carl-Johan förklarade att ärendet med att flytta administrationen av Partsgemensamt forum från MUCF är under beredning. Carl-Johan presenterade de förslag som bereds för att möjliggöra flytten:

 • Ändring av MUCF:s instruktion och regleringsbrev
 • Överenskommelsekansliet tar över som stöd i möten, rapportering och information
 • Former för urvalsarbetet diskuteras
 • MUCF ansvarar fortsatt för Forumkonferensen

Carl-Johan betonade att Partsgemensamt forum är intakt oberoende av vart administrationen av den hamnar, men det kan komma att bli några förändringar. Vidare nämnde han att MUCF fortsatt kommer att vara närvarande och ta del av dialogen i Partsgemensamt forum.Ordet lämnades fritt. En fråga handlade om styrgruppen för Överenskommelsen. Hannah svarade att gruppen från civilsamhällets sida idag består av Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna –Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Det finns ytterligare tre platser för civilsamhällets organisationer i styrgruppen. Tanken är att de sju platserna i gruppen ska rotera. Regeringskansliet har fyra platser i styrgruppen. En arbetsordning håller på att arbetas fram.

Om regeringens skrivelse ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället”

Julia Grosse, enheten för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet, berättade om regeringens skrivelse ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” (Skr. 2017/18:246). Skrivelsen är en uppföljning av regeringens arbete under mandatperioden och av utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Centralt i skrivelsen är att ge civilsamhället goda långsiktiga förutsättningar att bedriva sin verksamhet, samt värna dess oberoende och självständighet. I skrivelsen beskrivs regeringens insatser under mandatperioden. Julia beskrev några av insatserna, under fyra olika teman:

 1. Ökad kvalitet och långsiktighet i dialog med civilsamhället
 2. Kunskap om det civila samhället
 3. Bidrag som stärker det civila samhällets självständighet
 4. Stärka långsiktiga förutsättningar för det civila samhällets verksamheter

Efter presentationen lämnades ordet fritt. Antirasistiska akademin ställde en fråga om arbetet med demokrativillkor för statens stöd till det civila samhället. Frågan handlade om vilka villkor som finns och vad som varit grund för att utveckla nya. Julia svarade att det precis tillsatts en utredning som ska ge förslag på nya villkor. Det har också lämnats ett betänkande om statens stöd till trossamfund, där demokrativillkoren diskuteras.

Katarina nämnde att temat för kommande möte i Partsgemensamt forum, den 12 september, är just demokrativillkor för statens stöd till det civila samhället.

Om Forumkonferensen 28 november 2018

Petter Holmgren, MUCF, berättade om Forumkonferensen. Vartannat år har MUCF arrangerat en konferens som är en breddning av dialogen i Partsgemensamt forum. I år ska MUCF upprätta en dialog i linje med ambitionen i Forumkonferensen. Konferensen arrangeras i samverkan med Civos och hålls den 28 november. Organisationer i Partsgemensamt forum är varmt välkomna att delta. Inbjudan kommer att skickas på mejl.

Om nominering till Partsgemensamt forum 2019

Björn Cedersjö, Civos, och ledamot i urvalskommittén, berättade att organisationer nominerar sig årligen till Partsgemensamt forum. En arbetsgrupp som kallas urvalskommittén, som består av organisationer i forumet och MUCF, gör nominerings- och urvalsarbetet. Björn berättade att sista dag för organisationer att nominera sig till.

2. Dialog: Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet

Introduktion till temadialogen

Den grupp som förberett och arrangerat dialogmötet har bestått av: Adrián Groglopo, Antirasistiska akademin; Amadeu Batel, Civos; Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sverige; Julia Grosse, Kulturdepartementet; Juma Lomani, Ensamkommandes Förbund; Leena Haraké, KSAN och Ludvig Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.Det var första gången som temat ”Civilsamhället och insatser för jämlikhet” diskuteradesi Partsgemensamt forum. Dialogen inleddes med att planeringsgruppen gav en bakgrund till temat. Planeringsgruppen har bland annat utgått från regeringens reformprogram för arbetet mot segregation. I programmet återfinns följande fem satsningar, och fokus för dagens dialog var satsning nummer 3:

 1. Bekämpa brottsligheten
 2. Knäcka långtidsarbetslösheten
 3. Lyfta skolorna och elevernas resultat
 4. Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen och trångboddhet
 5. Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar

Därefter gavs instruktion till dialogen. På dagens möte skulle tre underteman diskuteras i tre smågrupper. Varje tema inleddes av en person, med syfte att inspirera till samtal. Samtalen i smågrupperna fördes utifrån följande underteman och frågeställningar:

1. Språkliga förutsättningar/mångspråkighet

 • Vilka är de viktigaste förutsättningarna som kan förbättras för att göra språket (både svenskan och andra språk) till ett stöd på vägen mot att lyfta skolorna och elevernas resultat?

2. Antidemokratiska värderingar

 • Vad kan göras i och omkring skolorna för att förebygga att unga människor utvecklar antidemokratiska värderingar?
 • Vad kan göras i och omkring skolorna för att stödja unga människor för att de ska kunna överge antidemokratiska värderingar?
 • Vad kan göras i och omkring skolorna för att stödja unga människor att lämna antidemokratiska organisationer/nätverk?

3. Närvaro/skolk

 • Vilka är de viktigaste förutsättningarna som kan förbättras för att förbygga att unga människor tappar kontakten med skolan och sin utbildning?
 • Vad kan göras för att stödja de unga som har tappat kontakten med skolan på deras väg tillbaka till lärande (formellt och informellt) och utveckling?

Därefter gick ordet till Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation, som var särskilt inbjuden till mötet. Inger berättade att Delegationen mot segregation, Delmos, ska minska och motverka segregation. Hon berättade om Delmos två huvuduppdrag:

 1. Bidra till att främja samverkan mellan näringsliv, forskare, myndigheter och det civila samhället
 2. Bidra till att öka kunskap

Vidare berättade Inger att Delmos arbete ska syfta till att angripa de faktorer som bidrar till segregation, snarare än att lindra effekterna av detsamma. Arbetet mot segregation fokuserar inte bara på socioekonomiskt utsatta områden, utan på hela samhället. Både myndigheter och civilsamhället har mycket viktiga roller i arbetet mot segregation.

Ingrid fortsatte att prata om temat för dagens dialog. Skolor har utmaningar i att ge stöd till elever. I socioekonomiskt svaga områden har skolor större utmaningar med personal, men trots det har de homogena skolorna sämre resultat än de heterogena. Skolorna behöver blandas, då en större blandning av elever gynnar även de högpresterande eleverna.Därefter fördes samtalen i smågrupper. Efter det återsamlades deltagarna i helgrupp och redogjorde för sina samtal. Nedan återges en översiktlig summering av dialogen.

Vad kan regeringen göra?

Språkliga förutsättningar/mångspråkighet

 • Tillämpa Språklagen så att rätten till modersmålsundervisning säkras
 • Lyssna på det civila samhället
 • Reformera utbildningspolitiken när det gäller att skapa en lärande miljö för barn och ungdomar

Antidemokratiska värderingar

 • Samtala med kommuner om föreningslivet nära skolan, till exempel fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten kan förtydligas som alternativ till aktiviteter efter skoltid och det krävs öppenhet från huvudmännen att diskutera fritidsverksamheten.
 • Hitta bättre former att arbeta med gemensamma nätverk.
 • Föra diskussioner om utgångpunkter för bidrag från offentliga sektor.

Närvaro/skolk

 • Arbeta på ett strukturellt plan med att motverka segregation.
 • Tillföra mer bidrag till organisationer. Det kan handla om bidrag för att skapa nyaformer av nätverk.
 • Vara mera flexibla när det gäller undervisning för hemmasittare.
 • Förse skolpersonal med mer stöd. Det behövs för att skapa kontinuitet i arbetet i skolan och för att skolan ska vara en attraktiv arbetsplats.

Vad kan civilsamhället göra?

Språkliga förutsättningar/mångspråkighet

 • Fortsatt vara röstbärare i frågan för att kommun och stat ska leva upp till lagen.
 • Fortsatt främja inlärning att i sina verksamheter. Det kan handla om att erbjudabokläsning på modersmål.

Antidemokratiska värderingar

 • Frågan om föreningslivet kan ha en plats i och nära skolorna lyfts. Gruppen konstaterar att det är svårt för föreningar att ta sig in av olika skäl men att föreningslivet måste finnas närmare skolan.
 • Föreningslivet tenderar att bli exkluderande när det gäller exempelvis språkbruk, former för organisationer och företrädare för organisationer. Organisationer bör därför diskutera hur de kan hitta former som exkluderar så lite som möjligt. Lösa nätverk kan vara ett sätt, men det är svårt för det offentliga att stödja dem ekonomiskt.
 • Vara mer aktiva i att ge input till utredningar. Detta gäller till exempel utredningen om demokrativillkor för statens stöd till civilsamhället.

Närvaro/skolk

 • En utmaning är att få skolaktörer att samarbeta kring aktiviteter. Civilsamhället kan vara mer konkret gentemot skolor när det gäller vad civilsamhällets organisationer erbjuder, för att öka chanserna till att skolan vill samarbeta.
 • Göra unga delaktiga i organisationen och verksamheten. Ta tillvara på ungas förslag och idéer, så blir verksamheten relevant för dem.
 • Samverka mer med andra organisationer inom det civila samhället.Vad kan parterna göra tillsammans?

Språkliga förutsättningar/mångspråkighet

 • Fortsatta föra dialog, bland annat genom Partsgemensamt forum.

Antidemokratiska värderingar

 • Säkerställa att barn och unga har reell makt och beslutsfattande över sin tillvaro. Ett sätt att göra det på, inte bara för barn och unga utan för alla medborgare, är genom verktyg för medborgarbudgetar, så kallade participatory budgeting. Det är ett verktyg för att öka människors delaktighet.
 • Båda parter har ansvar för att sprida demokratiska värderingar, särskilt där barn och unga är med.

Närvaro/skolk

 • Skapa förebilder av olika slag för unga att identifiera sig med. Det kan vara personer i det civila samhället eller skolpersonal, som inte nödvändigtvis är lärare. Säkerställa att elever har tillgång till närvarande vuxna. Det är viktigt att det finns en bredd och mångfald bland de vuxna.
 • Vara konkret med den hjälp som erbjuds.
 • Parterna kan på olika sätt arbeta för att erbjuda jobb till personer som är på väg att glida ifrån skolan. Båda kan underlätta för och erbjuda sådana jobb. Regeringen kan också visa ett större förtroende för det civila samhället som arbetsgivare, medan civilsamhället.

Avslutningsvis delade Inger Ashing med sig av några reflektioner. Hon menade att det som beskrivits i grupperna på olika sätt liknar ett samhällskontrakt som brutits. Civilsamhället har en viktig roll i demokratibygget och samverkan mellan organisationer och skolan kan förbättras.

3. Avslut och utcheckningsfråga

Katarina tackade deltagarna för intressanta diskussioner. Därefter påbörjades en reflektionsrunda bland deltagarna med utgångspunkt i vad deltagarna tar med sig från mötet till sin organisation. Några reflektioner var:

 • Det civila samhället behöver kunskap om det offentliga och inte bara vice versa.
 • Personer har rätt, och inte bara som skyldighet, att lära sig svenska.
 • Det finns nya former för engagemang som kanske inte synliggörs. Det civila samhället måste hitta utrymme för engagemang att frodas och idéer att ta vidare.
 • Att ha inspirationstalare till dialogen är bra.
 • Det är viktigt att vi jobbar nära de grupper som frågorna handlar om.
 • Anna-Karin Berglund, SKL, tackade för en jättefin dag med spännande diskussioner och informerade om att den SKL den 12 juni arrangerar seminarium om samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor.

Därefter avslutade Katarina mötet.

Relaterade poster