Om oss

Ny tid för det civila samhället

De senaste åren har larmen avlöst varandra, om folkrörelsernas förtynande, demokratins undanträngning, samhällskontraktets omförhandling och hat och misstänksamhet mot medmänniskor. Detta är en utveckling i rakt motsatt riktning många av oss inom det civila samhället vill se.

Ny tid för socialt kapital

Vi verkar i en ny tidsålder, där ingenting är självklart och där de goda krafterna inom det civila samhället varje dag måste kämpa för människors lika värde, för tilliten till varandra och för kraften i ett starkt socialt kapital.

Allt detta formas av och inom det civila samhället, där människor tillsammans bygger initiativ, projekt och verksamheter med syftet att uppnå något i samverkan med varandra.

Ny tid för självständighet

För att möta de trender vi ser i vår omvärld har Civos genomgått ett stort förändringsarbete. Det har bland annat resulterat i en ny strategisk plan. En av våra främsta styrkor är att vi samlar hela vår sektor. För att möta våra gemensamma utmaningar vill vi skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna verka för ett starkt och självständigt civilsamhälle.

För att nå våra mål är det ett måste att vi blir fler medlemmar och att våra gemensamma röst blir stark.

Om Civos

Civos uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället genom att vara en plattform för gemensamt agerande.

Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, är en ideell förening som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse.

Vår vision är ett starkt och självständigt civilsamhälle

Civos utgör även remissinstans för regering och myndigheter inom de områden som våra medlemmar prioriterat. Generellt handlar det om frågor som direkt eller indirekt berör och påverkar det civila samhället i Sverige. Vi utser även representanter till organ, referensgrupper eller utredningar samt publicerar löpande rapporter och underlag i olika frågor av sektorgemensamt intresse.

Vi arbetar för jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. Och för att våra medlemmar är ett fristående och självständigt alternativ.

En samlad röst

Civos är en tydlig opinionsbildare med ett uttalat medlemslöfte att driva debatt och politisk påverkansarbete i frågor som påverkar villkoren för våra medlemmar.

En stark röst

Grunden i det civila samhället handlar om engagemang. Civos verkar för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets utveckling.

En självständig röst

Civilsamhällets aktörer utgör ett alternativ till offentliga instutitioner och det privata näringslivet. Civos arbetar för att stärka förutsättningarna för medlemmarna att verka självständigt, enligt sina egna syften och ändamål.

Se våra styrdokument


Våra medlemmar


Styrelsepresentation

Marie Welin, civos

Marie Welin, styrelsens ordförande

Marie valdes till ledamot i Civos styrelse 2018. Hon är född 1960 och har arbetat över 30 år som auktoriserad revisor på PwC med fokus på civilsamhället. Sedan 3 år tillbaka driver hon en egen firma med tjänster så som rådgivning, coachning och interimschef att hyra. Kunderna är i första hand från ideella sektorn. Marie har flera styrelseuppdrag.

Lars Ohly, vice ordförande

Lasse valdes in i Civos styrelse 2019. Han är född 1957 och har sin yrkesbakgrund på järnvägen (SJ). Lasse var riksdagsledamot 1998-2014 och arbetade framför allt med utrikes-, arbetsmarknads-, social- och kulturpolitik. Han har tidigare bland annat varit ordförande för Funktionsrätt Sverige. Idag är Lasse förbundssekreterare i Verdandi.

Jakob Evertsson, ledamot

Jakob Evertsson valdes in i Civos styrelse 2019. Jakob är född 1975 och är teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd, en mötesplats för kyrkor och samfund i Sverige. Jakob är doktor och docent i teologi och har tidigare varit verksam som präst, lärare och forskare. Han har även engagerat sitt politiskt i socialnämnden i Enköpings kommun.

Charly Wassberg Borbos, Civos

Charly Wassberg Borbos, ledamot

Charly valdes in i Civos styrelse 2018. Charlys har större delen av sin civilsamhälles bakgrund tillbringat inom den ideella kulturen, bl.a. som förbundsordförande för Amatörteaterns Riksförbund (ATR), under 2010- 2016. Hon är född 1982 och arbetar som verksamhetsutvecklare i folkrörelsen Riksteatern.


Kjell-Åke Waldner, ledamot

Kjell-Åke valdes in i Civos styrelse 2019. Kjell-Åke arbetar som hemvistledare på Sensus studieförbund och var innan dess regionchef i Sensus Stockholm-Gotland. Kjell-Åke har under sex år varit aktiv i Ideell Arenas styrgrupp och är sedan ett år tillbaka styrelseledamot i Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Kjell-Åke är sekreterare i Civos styrelse.


Emiel Kjälled, ledamot

Emiel valdes in som styrelseledamot i Civos 2019. Emiel är född 1991 och är jurist vid Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd som drivs av SIOS. Emiel har en fil.kand i rättsvetenskap från Örebro Universitet. Emiel har tidigare varit statstjänsteman på Migrationsverket och Kriminalvården. Emiel har även varit fullmäktigeledamot vid Örebro Studentkår och varit med och grundat ett jämlikhetsutskott i Juridiska Föreningen (Örebro).

Ragnar Smittberg, ledamot

Ragnar valdes in som styrelseledamot i Civos styrelse 2019. Han är född 1942 och har en lång erfarenhet av engagemang inom ideella organisationer, bl.a studieförbund, scouterna och KFUM. Nu närmast i Community Media Sweden, som är en paraplyorganisation för närradio och lokal TV. Ragnar har tidigare haft egna företag, bl.a. inom säkerhet. Han är nu Civos styrelses kommunikatör.

Eric Lindesvärd, ledamot

Eric valdes in i Civos styrelse år 2019. Han är marknadsekonom från Berghs, och har en bakgrund som kreatör och strateg på PR-, reklam- och kommunikationsbyråer, med kunder bland annat från civilsamhället. Sedan år 2018 jobbar Eric i kommunikationsteamet på Arbetsgivarföreningen KFO. Eric är kassör i Civos styrelse.