Om oss

Ny tid för det civila samhället

De senaste åren har larmen avlöst varandra, om folkrörelsernas förtynande, demokratins undanträngning, samhällskontraktets omförhandling och hat och misstänksamhet mot medmänniskor. Detta är en utveckling i rakt motsatt riktning många av oss inom det civila samhället vill se.

Ny tid för socialt kapital

Vi verkar i en ny tidsålder, där ingenting är självklart och där de goda krafterna inom det civila samhället varje dag måste kämpa för människors lika värde, för tilliten till varandra och för kraften i ett starkt socialt kapital.

Allt detta formas av och inom det civila samhället, där människor tillsammans bygger initiativ, projekt och verksamheter med syftet att uppnå något i samverkan med varandra.

Ny tid för självständighet

För att möta de trender vi ser i vår omvärld har Civos genomgått ett stort förändringsarbete. Det har bland annat resulterat i en ny strategisk plan. En av våra främsta styrkor är att vi samlar hela vår sektor. För att möta våra gemensamma utmaningar vill vi skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna verka för ett starkt och självständigt civilsamhälle.

För att nå våra mål är det ett måste att vi blir fler medlemmar och att våra gemensamma röst blir stark.

Om Civos

Civos uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället genom att vara en plattform för gemensamt agerande.

Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, är en ideell förening som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse.

Vår vision är ett starkt och självständigt civilsamhälle

Civos utgör även remissinstans för regering och myndigheter inom de områden som våra medlemmar prioriterat. Generellt handlar det om frågor som direkt eller indirekt berör och påverkar det civila samhället i Sverige. Vi utser även representanter till organ, referensgrupper eller utredningar samt publicerar löpande rapporter och underlag i olika frågor av sektorgemensamt intresse.

Vi arbetar för jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. Och för att våra medlemmar är ett fristående och självständigt alternativ.

En samlad röst

Civos är en tydlig opinionsbildare med ett uttalat medlemslöfte att driva debatt och politisk påverkansarbete i frågor som påverkar villkoren för våra medlemmar.

En stark röst

Grunden i det civila samhället handlar om engagemang. Civos verkar för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets utveckling.

En självständig röst

Civilsamhällets aktörer utgör ett alternativ till offentliga instutitioner och det privata näringslivet. Civos arbetar för att stärka förutsättningarna för medlemmarna att verka självständigt, enligt sina egna syften och ändamål.

Se våra styrdokument


Våra medlemmar


Styrelsepresentation

Martin Björgell, Civos

Martin Björgell, ordförande

Martin valdes till ordförande för Civos 2015, och var dessförinnan suppleant i styrelsen på mandat från LSU. Martin är född 1987 och har tidigare varit ordförande för Scouterna 2012–2014 och suttit i styrelsen för Svenska scoutrådet 2008–2012. Martin har en civilekonomexamen från Lunds universitet och en utbildning i strategi och förändringsledarskap från IESE Business School i Barcelona. Idag arbetar han som kontorschef på Handelsbanken.

Ann-Katrin Persson, Civos

Ann-Katrin Persson, vice ordförande

Ann-Katrin valdes in i Civos styrelse 2012 och har varit vice ordförande sedan 2013. Ann-Katrin är född 1956 och har erfarenhet från flera befattningar inom kooperationen. Ann-Katrin har en civilekonomexamen samt eMBA, Executive Master of Business Administration, från HHS i Stockholm. Idag är Ann-Katrin förbundsrektor för Sensus studieförbund samt har flera styrelseuppdrag inom det civila samhället.

Anna Edlund, ledamot

Anna valdes till ledamot i Civos styrelse 2017. Anna Edlund är ordförande för Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps, en av Sveriges största kulturorganisationer.

Björn Cedersjö, Civos

Björn Cedersjö, ledamot

Björn valdes till ledamot i Civos styrelse 2011. Björn är född 1952 och har en bakgrund som pastor i Immanuelskyrkan i Örebro. Björn är doktor i etik från teologiska fakulteten vid Lunds universitet och har varit lektor i etik vid Örebro Tekniska Högskola, där han också varit biträdande rektor. Idag är Björn direktor för Ekumenisk diakoni/kyrka — samhälle inom Sveriges kristna råd.

Sandra Sérin, Civos

Sandra Sarin, ledamot

Sandra valdes till ledamot i Civos styrelse 2016. Sandra är född 1989, och är utbildad socionom från Uppsala universitet och arbetar idag som ärendestödjare och utbildare våld i nära relation på Nacka socialtjänst. Utöver det läser Sandra masterprogrammet i socialt arbete på Stockholms universitet och sitter som styrelseledamot i kvinnojouren Agera samt som kassör i föreningen Dansa! min kompis

Marya Rashidi, CivosMaria Rashidi, ledamot

Maria valdes till ledamot i Civos styrelse 2017. Maria är ordförande i Kvinnors Rätt, en organisation som motarbetar kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor och ungdomar, speciellt bland invandrare. Föreningen samlar och sprider även information om de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck.

Hans Paulson, CivosHans Paulson, ledamot

Hans valdes till ledamot i Civos styrelse 2016. Hans är född 1956, han har arbetat i över 20 år på Riksteatern i olika roller. Hans är en av civilsamhällets representanter i urvalskommittén till Partsgemensamt forum. Partsgemensamt forum är en mötesplats för regelbunden dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället.

DelaTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookGoogle+