Ordinarie årsmöte 2020

Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte

Tid                   måndag 25 maj 2020 kl 13-16

Plats                digitalt möte via zoom

Anmälan sker via denna länk: https://www.simplesignup.se/event/166850

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 10 maj. Skickas till info@civos.se eller kontakta ordförande Marie Welin, marie@mariewelin.se.

Handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras på www.civos.se senast två veckor före årsmötet. Inlagt nedan vid respektive punkt. Rödmareras när du klickar på den.

Föredragningslista: Se bifogat förslag nedan.

Nomineringar:

För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse alternativt nominera kandidater kontakta valberedningens ordförande Bojan Brstina, tel +46 (0)86430988 eller bojan.brstina@adb-stockholm.org

Varmt välkommen!

Civos årsmöte 2020

Förslag till dagordning

1  Mötets öppnande

2  Val av mötesfunktionärer

                      a. mötesordförande

                      b. protokollförare

                      c. två justeringspersoner, tillika rösträknare

3  Fastställande av röstlängd

4  Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5  Fastställande av dagordning

6  Behandlande av verksamhets– och förvaltningsberättelse 2019

7  Behandlande av revisionsberättelse

8  Fastställande av resultat- och balansräkning 2019

9  Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Beslut om styrelsens propositioner

  1. Proposition Verksamhetsplan och budget 2020-2021
  2. Proposition Medlemsavgift 2021
  3. Proposition om eventuella arvoden till förtroendevalda
  4. Proposition om förnyat inriktningsbeslut avseende NyOrg

12 Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer

13 Beslut om antalet styrelseledamöter 2020-2021

14 Valärenden (samtliga val gäller för ett år)

                      a. Val av ordförande

                      b. Val av styrelseledamöter

                      c. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

d. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande

Ärenden under punkt 16 får enligt stadgarna upptas till överläggning men inte till beslut.

Relaterade poster