Ordinarie årsmöte 2021


Civos styrelse kallar härmed medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte.
Alla handlingar läggs efterhand upp här på Civos hemsida.

Dag: Fredagen den 21 maj kl. 09.30-12.00
Tid: 09.30-12.00
Plats: Zoom, se länk nedan
Anmälan sker via denna länk: https://www.simplesignup.se/private_event/179149/78552e09c9


Länk till mötet:
https://zoom.us/j/9224778163?pwd=dXpDZUlsamlxYm1FTkZZZmFWaGZsZz09
Kod till Zoom-länken: 922163

Det går också att ringa in till mötet: 08-505 397 28 samt ange kod 9224778163 avsluta med #.

Förslag till dagordning aktuell dagordning att ladda ner!

 1. Mötets öppnande
  Petter Skogar, verkställande direktör på Fremia, berättar om nuläget inom Fremia samt de samtal som förs om en stärkt organisering inom civilsamhället följt av ett samtal där även Ulrika Stuart-Hamilton, generalsekreterare på Famna, och Patrik Schröder, ordförande i Forum, medverkar.
 2. Val av mötesfunktionärer

  a. mötesordförande
  b. protokollförare
  c. två justeringspersoner, tillika rösträknare

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst

 5. Fastställande av dagordning

 6. Behandlande av verksamhetsberättelse- och förvaltningsberättelse 2020
  Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelse 2020
 7. Behandlande av revisionsberättelse

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020

 9. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Beslut om styrelsens propositioner
 12. Proposition Strategisk plan 2021 och framåt (utgår!)
 13. Proposition Verksamhetsplan och budget 2021-2022
 1. Proposition Medlemsavgift 2022
 2. Proposition om eventuella arvoden till förtroendevalda
 3. Proposition om inriktningsbeslut Fremia
 4. Beslut om eventuella motioner från medlemsorganisationer
 5. Beslut om antalet styrelseledamöter 2021-2022 valberedningens förslag
 6. Valärenden (samtliga val gäller för ett år)

a. Val av ordförande

b. Val av styrelseledamöter

c. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

d. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Relaterade poster