Partsgemensamt Forum 2013

En dialog för att utveckla civila samhällets villkor

År 2010 beslutade riksdagen om propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). I den slogs det fast att ett så kallat partsgemensamt forum borde inrättas för en kontinuerlig dialog mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.Syftet skulle vara att föra dialog och samråda kring generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling. Det civila
samhällets roll i demokratin och dess betydelse för människors delaktighet i demokratin skulle stå i fokus.

Hämta dokumentet: Partsgemensamt Forum 2013

Relaterade poster