Skrivelse avseende kommittédirektiv, Dir. 2017:22, Genomgripande översyn av Boverkets byggregler

Skrivelse avseende kommittédirektiv, Dir. 2017:22, Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m.

Civilsamhället i samhällsplaneringen:

Det civila samhället består av över 220 000 ideella och allmännyttiga föreningar, vilka organiseras genom 30 miljoner medlemskap. För dessa är förutsättningarna till delaktighet i samhällsplaneringen avgörande, då det påverkar tillgången till samlingslokaler. Det påverkar också förekomsten av tillgängliga miljöer där alla personer oavsett funktionsvariation kan finnas, samt kan främja sådana möten som lägger grunden för ett demokratiskt och hållbart samhälle för alla.

När Regeringen nu tillsätter en kommitté som ska genomföra en systematisk och grundlig översyn av plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder i syfte modernisera regelverket behöver därför också civilsamhällets perspektiv involveras i dessa perspektiv.

Dialog om stadsplanering inom Partsgemensamt forum

Inom ramen för Partsgemensamt forum den 15 september 2016 diskuterade civilsamhällets organisationer med representanter från Regeringskansliet, MUCF och SKL vad som behöver åtgärdas för att inte riskera att kommande bostadspolitiska satsningar ska fortsätta undantränga och försämra förutsättningarna för människor att organisera sig i det fria föreningslivet.

Bland slutsatserna för dialogen i minnesanteckningarna från MUCF nämns åtgärder som politiken behöver arbeta vidare med:

  • Boverkets anvisningar och Plan- och bygglagen skrivs om så att civilsamhällets behov finns med i processen.
  • Följa EU koden om samarbete, bland annat att samla kunskap tidigt.
  • Säkra att de som bygger också måste bygga samlingslokaler.

För att uppnå Regeringens målsättning om ett demokratiskt och hållbart samhälle menar vi därför att det är viktigt att PBL och BBR harmoniseras så att civilsamhället tas hänsyn till i planerings- och byggfasen.

Uppdraget till kommittén anger att det står fritt att vid behov föreslå ändringar i PBL, BBR och andra närliggande regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar.

Behov av åtgärder

Det finns alltså goda möjligheter för kommittén och Regeringen att i denna process förändra lagstiftningen för att uppnå såväl ökat byggande som fler hållbara perspektiv som både involverar miljö- och klimataspekter av byggteknik såväl som tillgång till mötes- och samlingsplatser där människor kan mötas och utvecklas.

Avslutningsvis behöver även nivån på Boverkets investeringsbidrag till samlingslokaler återställas. Det är inte acceptabelt att den minskning som gjordes med syfte att bekosta myndighetens interna administration fortsätter, vilket drabbar civilsamhällets möjligheter att utveckla och anpassa sina lokaler.

Länk till utredningen: Regeringen.se

Relaterade poster