Styrelseprotokoll 2, 2017

Civos styrelsemöte 170313 signed

Tid: Måndag 13 mars 2017 kl 15–17

Plats: Sensus

Närvarande: Martin Björgell, Björn Cedersjö, Jan Edén(§1–6), Agneta Rolfhamre, Amadeu Batel, Hans Paulsson, Sandra Serin

Frånvarande: Ann­‐Katrin Persson


1) Mötets öppnande

Beslut: Mötet förklaras öppet.

2) Sammanträdets beslutsmässighet

Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Beslut: Mötet är beslutsmässigt.

3) Val av mötesfunktionärer

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 2.

Beslut: Martin är vald till ordförande och Björn till sekreterare för arbetsåret.

Beslut: Sandra väljs till justeringsperson för dagens möte.

4) Godkännande av dagordning

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 2.

Tillägg: Punkt från Sveriges föreningar. Remissunderlag från SIOS.

Beslut: Dagordningen godkänns med dessa tillägg.

5) Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Protokoll från styrelsemöte 1, 2017.

Beslut: Protokollet godkänns.

6) Ekonomisk rapport och verksamhetsrapport

Jan rapporterar om ekonomi: Fakturor för 2017 har skickats ut. Påbörjat arbete med underlag för årsredogörelse. I kassan finns fn ungefär 96.000 kr.

Hemsidan

Presentation skedde i föregående möte. Nu finns den på plats. Stor uppskattning uttrycks.

Beslut: Jan ser till att alla i styrelsen får inloggningsuppgifter. Martin ber MUCF skicka material och annat från PGF 2016 till Jan. Björn skickar saknade protokoll.

Sakråd 3 mars

Martin rapporterar: Hans Dahlgren gav en presentation av regeringens prioriteringar i reformprogram 2020. Statsministern kommer troligen att kalla till två sakråd för att prata om EU-frågor, annonsering sker på regeringen.se/sakrad. Samtal pågår i EU-kommissionen om hur man ska bemöta medlemsländer som – när de blivit medlemmar – minskar utrymmet för åsikter och civilt engagemang. Gemensam försvarspolitik diskuteras också vilket kan beröra även civil kapacitet och resurser för det civila samhället. Vi kan skicka in bidrag till årets reformprogram som ska presenteras i Finansutskottet den 25 april. Vill vi skriva debattartikel i det sammanhanget eller skicka brev till något statsråd?

Beslut: Martin skriver utkast till brev till Alice Bah Kunkhe om situationen för mänskliga rättigheter, ex Polen. Amadeu ger stöd genom fler exempel.

  • 22 mars deltar Sandra i möte om Agenda 2030.
  • 14 mars deltar SIOS i sakråd om arbetet mot våldsbejakande extremism med statsråden Bah Kunkhe och Ygeman.

7) Beslutsuppföljning

Utskick: Beslutsuppföljning Civos 170220.

Remisser: CMS bevakar frågan om medieutredningen och har gett synpunkter efterhand. Remissdatum 20 mars. Civos skrev remiss på första delbetänkandet vilket ledde till att civila aktörer tydligare togs in i arbetet.

Nya medlemmar: Vi tar kontakter enligt tidigare utdelad lista.

Beslut: Martin skickar ut listan på nytt.

Beslut: Punkterna 2015: S5/6b), 2016: S4/3, S7/8 och 2017: S1/6, 1/13 är avklarade och stryks från listan.

Ann-Katrin meddelar att hon samtalat med RIO om någon form av utbildning för civilsamhället.

Beslut: Vi välkomnar initiativet och ser fram emot rapport från fortsatta samtal.

8) Remisser

Utskick: Förslag till yttranden.

A) Skrivelse angående Översyn av Boverkets byggregler och PBL, Dir 2017:22

Beslut: Förslaget antas och skickas in.

B) Skrivelse angående nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension, Ds 2016:47

Beslut: Förslaget antas och skickas in.

C) Civos underlag till Sveriges nationella reformprogram 2017 (Europa 2020- strategin)

Beslut: Förslaget antas och skickas in.

Beslut: Martin gör kortversion som en debattartikel och försöker få in i någon tidning inför presentationen i Finansutskottet den 25 april.

SIOS har skrivit remissvar på utredningen om Våldsbejakande extremism.

Beslut: Amadeu skickar ut SIOS yttrande till alla i styrelsen. Alla läser och meddelar Martin om vi stödjer att Civos instämmer i svaret.

9) Partsgemensamt forum 2017

Hasse berättar att 1 februari skedde planering av årets verksamhet. I arbetsordningen skedde några förändringar.

I föregående möte meddelades: Följande möten planeras under 2017: 12 april Civilsamhället och tilliten till demokratin.

Beslut: Martin, Ann-Katrin, Agneta, Björn och Amadeu deltar från Civos. 31 maj Civilsamhället och samhällsplaneringen, fördjupning.

  • 14 sept Civilsamhället och representativiteten.
  • 15 nov Civilsamhälle och värdegrunden Hasse Agneta Amadeu ingår i arbetsgruppen.

10) Årsmöte 2017

Utskick: Underlag till årsmöteshandlingar.

Bestämt till 15 maj kl 15,30-18,30. Utskick av handlingar senast 17 april. Kallelsen ska skickas ut sex veckor i förväg. Styrelsemötet 11 april kan fokusera verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Innehåll förutom förhandlingarna: workshop om verksamhetsplanen? Uppföljning av Paletten? Medverkan av riksteatern? Föreläsning? Finansieringsutredningen? Ny bok med Filip Wijkström?

Beslut: Martin skickar ut kallelsen.

Beslut: Instruktion till valberedningen och proposition om medlemsavgift används oförändrade.

Beslut: Martin frågar statssekreteraren Per Olsson Fridh om att berätta om vad regeringen gör kring Palettens förslag. Hasse kollar med Riksteatern om det finns någon lämplig ensemble som kan spela.

Beslut: Vi förbereder oss alla inför en workshop om verksamhetsplanen i nästa möte 11 april.

Beslut: Agneta gör underlag för verksamhetsberättelsen inför nästa möte.

11) Civos hemsida

Frågan togs under punkt 6 ovan.

12) Övriga frågor

Civilsamhällespodd. Björn har lyssnat och rekommenderar att Civos nämner om den i medlemsbrevet.

Beslut: Civilsamhällespodden rekommenderas i medlemsbrevet som Martin skickar ut efter dagens möte.

Beslut: Frågan från Sveriges föreningar bordläggs.

13) Kommande möten

Enligt beslut i föregående möte: 11 april kl 15,30–17,30, 8 maj kl 15–17 och 7 juni kl 9–11.

Beslut: Jan bokar lokaler för mötena vån 9 eller vån 8.

14) Mötets avslutande

Mötet avslutas.


Sekreterare: Björn Cedersjö

Justerat av Sandra Serin och Martin Björgell

Relaterade poster