Styrelseprotokoll 3, 2017

Civos styrelse 170411 signed

Tid: Måndag 11 april 2017 kl 15:30–17:30

Plats: Sensus

Närvarande: Martin Björgell, Björn Cedersjö, Agneta Rolfhamre, Amadeu Batel, Hans Paulsson, Sandra Serin

Frånvarande: Ann­‐Katrin Persson, Jan Edén


1) Mötets öppnande

Beslut: Mötet förklaras öppet.

2) Sammanträdets beslutsmässighet

Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Beslut: Mötet är beslutsmässigt.

3) Val av mötesfunktionärer

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 3.

Beslut: Martin är vald till ordförande och Björn till sekreterare för arbetsåret.

Beslut: Agneta väljs till justeringsperson för dagens möte.

4) Godkännande av dagordning

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 3.

Beslut: Dagordningen godkänns.

5) Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Protokoll från styrelsemöte 2, 2017.

Beslut: Protokollet godkänns.

6) Ekonomisk rapport och verksamhetsrapport

Ekonomi

Underlag har kommit från KFO. År 2016 har gett ett preliminärt plusresultat på 96 000 SEK. På kontot finns nu 323 000 SEK. En organisation har betalt 5 000 SEK efter årsskiftet, för 2016 återstår ej betalda medlemsavgifter på ungefär 25 000 SEK.

Röda korset har meddelat att man inte vill kvarstå som medlem och betalar därför ingen medlemsavgift under 2017.

Möte om Agenda 2030 22 mars

Möte med Agenda 2030-delegationen. Sandra rapporterar från deltagande i mötet. Tur att Civos var där eftersom det var få från civilsamhället. Upplägg och resultat av mötet var lite oklart. Inte heller uppfattades civilsamhället som riktigt adresserat. Stora och viktiga frågor!

Sakråd 14 mars om den nationella planen mot våldsbejakande extremism

Amadeu deltog. Skriften Samlat grepp mot rasism och hatbrott presenterades, med olika förslag till åtgärder. Civilsamhället uppmuntras att söka bidrag för olika aktiviteter.

7) Beslutsuppföljning

Punkten hanns inte med.

8) Remisser

Inga på gång.

9) Partsgemensamt forum 2017

Ca tio personer anmälda till förmötet. ID-handling behövs för att komma in på eftermiddagens PGF-samling.

Beslut: Hasse kan ersätta Ann-Katrin om hon är sjuk även i morgon.

PGF 31 maj om Civilsamhället och samhällsplaneringen.

Beslut: Civos representeras av Ann-Katrin, Martin, Björn, Sandra och Hans.

10) Årsmöte 2017

Utskick: Underlag till årsmöteshandlingar

Bestämt till 15 maj kl 15:30–18:30. Utskick av handlingar senast 17 april. Kallelsen har skickats ut sex veckor i förväg genom publicering på webbplatsen. Ingen anmäld hittills. Inget besked från Per Olsson Fridh och från Riksteatern om medverkan.

Beslut: Instruktion till valberedningen och proposition om medlemsavgift används oförändrade.

Beslut: Hasse kollar med Riksteatern om det finns någon lämplig ensemble som kan spela.

Beslut: Martin fortsätter kontakterna med departementet om medverkan. Martin delar ut förslag till årsredovisning och går igenom det.

Beslut: Närvarande styrelsemedlemmar skriver under årsberättelsen i mötet och bekräftar sin underskrift via mail efter läsning.

Verksamhetsberättelse

Agneta presenterar utkast till verksamhetsberättelse.

Beslut: Agneta gör under klart underlaget för verksamhetsberättelsen och skickar ut till styrelsen senast lördag. Styrelsens medlemmar reagerar till Martin senast söndag.

Verksamhetsplan

Martin presenterar skiss på aktiviteter för det nya året. Vi inventerar möjliga förslag:

  • Mer kommunikation via sociala medier från våra aktiviteter.
  • Styrelsen bestämmer huvudteman/fokus för påverkan 2017.

CIVOS styrelse, möte 3 2017, protokoll 2017-04-11, 3

  • Önskar mer av diskussion om sakfrågor snarare än föreningsadministration – Varje styrelsemöte har en fokus/fördjupningsfråga.
  • Civos representanter bör samordna sig inför förmöten/PGF.
  • PGF är vår viktigaste arena tillsammans med kontakter med politiker.
  • Utbildning/seminarium om politisk påverkan/lobbying — remisser.
  • Hjälpa sektorn att bli bättre på påverkansarbete.

Vad vill vi använda våra finansiella resurser till?

  • Hemsida med föreningsregister?
  • Goda föreläsningar som är gratis för medlemmar.
  • Bokprojekt med Idealista om civilsamhällets betydelse.

Beslut: Martin sammanställer förslag till verksamhetsplan.

Beslut: Utskick av handlingar inför årsmötet görs av Martin senast måndag 17 april.


Sekreterare: Björn Cedersjö

Relaterade poster